Sağlık Psikolojisi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

SPAUL Hakkında

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Hakkında

Laboratuvarın temel amacı sağlık psikolojisi alanında eğitim, araştırma, uygulama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu nedenle biyopsikososyal model çerçevesinde psikolojik süreçlerle bedensel sağlık ve bedensel hastalıklar (ortaya çıkışı, ilerleme süreci ve tedavisindeki) arasındaki ilişkiyi ele alan konularda bilimsel yöntemler kullanarak araştırma yapmak ve uygulamalarda bulunmak Laboratuvarın amaçları arasındadır. Laboratuvarın diğer amaçları aşağıda belirtilmiştir:

• Zihin-beden ilişkisini, zihinsel süreçlerle iyi oluş hali ve hastalık arasındaki ilişkiyi ele alan bilimsel araştırmalar yapmak,
• Hastalığın ortaya çıkışı, ilerlemesi ve tedavisinde etkili olan psikolojik süreçler hakkında araştırma yapmak,
• Bedensel ve psikolojik rahatsızlıkların engellenmesi konusunda koruyucu faktörleri incelemek,
• Psikoloji Bölümü öğrencilerinin sağlık psikolojisi alanında eğitim almaları ve araştırma yapabilmeleri için gereken bilimsel ve fiziksel olanakları sağlamak,
• Sağlık psikolojisi kapsamına giren medikal ve psikiyatrik hastalarla psikoeğitim grubu çalışmaları, medikal hastalar için destekleyici klinik görüşmeler yapmak vb.konularda mesleki uygulamalarda bulunmak,
• Elde ettiği bilimsel bulguları ilgili meslek gruplarıyla ve toplumla paylaşmak için eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
• Türkiye’deki bilimsel çevrelerin ve toplumun sağlık psikolojisi konusunda bilgilendirilmesi için tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
• Sağlık psikolojisi ile ilgili tanıtım faaliyetleri kapsamında TV ve radyo programlarına katılmak, internette ve yazılı basında tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
• Sağlık psikolojisinin her alanıyla ilgili bilgilendirici broşürler hazırlamak ve yayınlamak,
• Sağlık psikolojisi konularında kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,
• Yurtiçinde ve yurtdışındaki sağlık psikolojisinin önde gelen bilim insanlarıyla temas kurarak onların bilimsel birikimlerinden yararlanılması için bilimsel etkinlikler düzenlemek,
• Türkiye’de ve yurtdışında sağlık psikolojisi alanında faaliyet gösteren benzer yapıdaki araştırma laboratuvarları ve bölümlerle işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak faaliyetler düzenlenmesi yönünde çalışmak,
• Sağlık psikolojisi alanında farklı kurumlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler vermek,
• Desteklenmesi amacıyla devlet kurumlarına ve bilimsel kuruluşlara araştırma, eğitim ve uygulama projeleri hazırlamak,
• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün misyonuyla uyumlu faaliyetlerde bulunmak ve Bölümün sağlık psikolojisi konusundaki vizyonunu belirlemeye katkıda bulunacak (müfredat geliştirme, ders materyali önerileri vb.) çalışmalarda bulunmak,
• Ülkenin sağlık psikolojisi konusundaki ihtiyaçlarını dikkate alarak sağlık politikaları konusunda düşünce üretmek ve bunları gerek ilgili kurumlarla gerekse kamuoyu ile paylaşmak,
• Yapacağı tüm faaliyetlerde bilimselliğe ve etik ilkelere bağlı kalmak,

Laboratuvarın Faaliyet Alanları
SPAUL amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:
• Sağlık psikolojisi kapsamına giren konularda bilimsel araştırmalar yapılması,
• Amaçları doğrultusunda bilimsel toplantılar ve çalışma grupları düzenlenmesi,
• Amaçları kapsamına giren konularda mesleki uygulamalar yapılması;
• Amaçları doğrultusunda sağlık psikolojisi alanının bilimsel çevrelere ve kamuoyuna tanıtılması için faaliyetlerde bulunulması,
• Benzer konularda bilimsel çalışmalar yürüten yurtiçi ve yurtdışı kuruluş, merkez ve ağlar ile işbirliği yapılması,
• Sağlık psikolojisi alanındaki bilimsel bulgular ışığında sağlık politikaları üretilmesi ve paylaşılması konularında faaliyet gösterilmesi
.